คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง   | EN
  Facebook twitter
    Instagram  line ID : sci.tsu
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะวิทยาศาสตร์
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
โครงสร้างสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์
แนะนำอาคารภายในคณะวิทยาศาสตร์
จุลสารคณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประจำเดือน (รอบรั้วทานตะวัน)
สายตรงคณบดี
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กำหนด
 
คณะผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

 

คณะผู้บริหาร 

                                             
                                             

 

ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Email: thanya@tsu.ac.th
(เบอร์ภายใน 2000)
 
 

ผศ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร


Email:
visit@tsu.ac.th
(เบอร์ภายใน 2003)
 

ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Email: nchaisit@tsu.ac.th
(เบอร์ภายใน 2004)
 

ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และทักษะผู้ประกอบการ

Email: peeranart@tsu.ac.th
(เบอร์ภายใน 2007)

อ.ดร.คณิดา สินใหม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต

(เบอร์ภายใน 2005) 

อ.ดร.สุวิมล จุงจิตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และจัดหารายได้

Email: suwimol@tsu.ac.th
(เบอร์ภายใน 2006)
   
 

นายศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

Email: sakchay@tsu.ac.th
(เบอร์ภายใน 2106)